Spørgsmål og svar

Her kan du læse svar på nogle af de mest stillede spørgsmål i forbindelse med renoveringen.

 

1. Hvad skal udføres?
Projektet indeholder en basisombygning, som består af nyt isoleret terrændæk med nyt gulv, nyt facadeparti med nye vinduer mod haven, nye skillevægge, nyt køkken. Ny varmeinstallation og en delvist ny vandinstallation. Mekanisk ventilation med varmegenvinding. Eksisterende tag og badeværelse bevares stort set uændret. Projektet finansieres med delvis støtte fra Landsbyggefonden.

På beboermøderne i de tre afdelinger i juni 2014 blev det besluttet, at der ved licitationerne indhentes priser på udvidelser af projektet, så der kan tages stilling til, om det skal udføres, når man ved, hvad det koster.

Det drejer sig om nye badeværelser, renovering af eksisterende tage med nyt tagpap og nye nedløb og tagrender, samt nyt tag samt gulvvarme, der forudsætter nyt tag eller efterisolering af det eksisterende tag.

Du kan læse mere om hvad der skal udføres ved renoveringen under Generelt om renoveringen på Masterplan Syds hjemmeside. LINK HER

2. Hvornår går renoveringen i gang?
Fuldskalarenoveringen er startet i AB Syd i foråret 2016. AB Syd renoveres som den første afdeling. Renoveringen er startet i Lærkens Kvarter i den sydlige del af AB Syd. Herefter arbejder byggeriet sig mod nord, og hele AB Syd afsluttes, inden næste afdeling starter.

Den næste afdeling, der skal renoveres, er VA4 Syd. Mens afdeling VA4 Nord renoveres som den sidste afdeling. VA4 Syd og VA4 Nord skal udføres af det samme entreprenørfirma.

Hele byggesagen med alle tre afdelinger forventes afsluttet i 2021.

Du kan læse mere om tidsplan for projektet på under Tidsplaner. LINK HER.

3. Hvilke beslutninger skal træffes i afdelingerne?
De tre afdelinger skal hver især på beboermøder tage stilling til eventuelle udvidelser af projektet, udført i forbindelse med helhedsplanen som ustøttede arbejder.

Som nævnt, drejer det sig om nye badeværelser, renovering af eksisterende tage med nyt tagpap og nye nedløb og tagrender, samt nyt tag samt gulvvarme, der forudsætter nyt tag eller efterisolering af det eksisterende tag.

Afdelingerne skal ligeledes tage stilling til omfanget af de enkelte beboeres muligheder for individuelle tilvalgsmuligheder inden for den kollektive råderet. Den kollektive råderet er kendetegnet ved, at der optages lån af afdelingen, som afdrages over huslejen for de berørte beboere.

I VA 4 Syd og VA 4 Nord skal afdelingerne også tage stilling til, om renoveringen skal udføres som traditionel renovering, som i AB Syd. Eller som elementrenovering, som prøvehuset i Ørnens Kvarter.

4. Hvad må man selv bestemme?
Man får selv mulighed for at bestemme emner, der er omfattet af individuelle valg og individuelle tilvalg efter råderetsreglerne.

Individuelle valg er emner, der ikke koster ekstra, da de er indeholdt i den fælles finansiering. Individuelle valg kan f.eks. være væggenes placering i boligen, eller om man ønsker plankeværk eller hæk. Individuelle valg koster ikke ekstra i husleje.

Det er altid muligt at få det samme køkken og den samme placering af de indvendige vægge, som før renoveringen, uden at det udløser en ekstra huslejestigning. Det forudsætter dog, at man ikke har ændret på sin bolig siden opførelsen.

Individuelle tilvalg kan eksempelvis være, hvis beboerne ønsker et større og dyrere køkken med en vis selvfinansiering eller et nyt skur i haven. Individuelle tilvalg er et tilkøb, som udløser en huslejestigning.

Beboerne i hver enkelt bolig får mulighed for at udfylde et tilvalgskatalog med individuelle valg og tilvalg ca. tre måneder inden renoveringen af den enkelte bolig starter.

Det vil fremgå af tilvalgskataloget, hvor meget huslejen vil stige som følge af de forskellige valgmuligheder. Det vil også fremgå af tilvalgskataloget, hvis der er tilvalg, som udløser en ekstra betaling til driftsudgifter af tilvalget.

Der udarbejdes tre forskellige tilvalgskataloger til de tre forskellige afdelinger.

Du kan læse mere om tilvalgskataloger på Masterplans Syds hjemmeside, under gårdhusene. LINK HER

5. Hvem laver egentlig arbejdet?
BO-VEST Byg varetager rollen som bygherre på vegne af og i samarbejde med bestyrelserne / byggeudvalgene i de tre afdelinger. Frem til årsskiftet 2014 / 2015 var der en fælles følgegruppe med repræsentanter fra de tre bestyrelser.

Tekniske rådgivere på sagen er ingeniørfirmaet Wissenberg A/S, som er totalrådgiver og står for ingeniørprojektering, byggeledelse og overordnet styring af sagen.

Arkitekter på sagen er Tegnestuen Vandkunsten, som både varetager arkitektarbejdet og landskabsarkitektarbejdet. Vandkunsten er underrådgiver til Wissenberg.

NCC udfører renoveringen af AB Syd. Du kan se fotos fra renoveringen af AB Syd her. LINK HER

Der er endnu ikke fundet et entreprenørfirma til at udføre renoveringen af VA 4 Syd og VA 4 Nord.

Albertslund Varmeværk er ansvarlig for udflytning af forsyningsinstallationerne fra gårdhusenes krybekældre til at være nedgravet under stierne. I AB Syd er det Wicotec Kirkebjerg der står for dette arbejde. Vi ved endnu ikke, hvem der skal udføre forsyningsarbejdet i VA 4 Syd og VA 4 Nord.

6. Hvorfor er der udført syv prøvehuse?
Der er i 2013 til 2014 udført syv prøvehuse i Vibens Kvarter 8C og Lærkens Kvarter 15C, 16A, 16B, 18A, 18B samt 20C.

Formålet med at udføre prøvehuse er at vise forskellige løsninger, som kan danne baggrund for de valg af materialer og funktioner, der altid skal træffes i en byggesag.

Men formålet er også at vise nogen af de elementer, der ikke er indeholdt i helhedsplanen på nuværende tidspunkt i håb om at kunne højne projektet og skaffe de nødvendige ressourcer.

Du kan læse mere om prøvehusene under fanen Prøvehusene på Masterplan Syd´s hjemmeside. LINK HER.

Du kan også se fotos fra udførelsen af prøvehusene på Masterplan Syd´s hjemmeside under gårdhusene, fotos. LINK HER.

7. Hvorfor skal der udføres et ekstra prøvehus i Ørnens Kvarter
Landbyggefonden har åbnet op for en anden renoveringstype, end den traditionelle der benyttes i AB Syd. Ved denne metode nedrives gårdhusene til eksisterende fundament. Og et nyt hus i lette elementer opføres på de eksisterende fundamenter. Dette kalder vi elementrenovering.

Da metoden i elementrenovering er meget anderledes end for den traditionelle renovering, skal der udføres et nyt prøvehus. Beboerne i VA 4 Syd og VA 4 Nord skal herefter vælge mellem de to forskellige metoder på et senere beboermøde, når priserne kendes.

8. Hvad sker der med de renoverede badeværelser i VA 4 Nord?
I afdeling VA4 Nord har man tidligere renoveret overfladerne i 80 badeværelser. Hvis afdelingen beslutter, at der skal tilkøbes nye badeværelser, vil håndteringen af de tidligere renoverede badeværelser skulle afklares.

9. Hvor meget vil huslejen stige?
Ud fra Landsbyggefondens beregninger vil huslejen gennemsnitligt stige med 1.142 kroner om måneden i forhold til huslejesatsen i 2010. Notat om huslejestigningen kan ses på Masterplan Syds hjemmeside under økonomi for gårdhusene. LINK HER

I AB Syd har afdelingen tilkøbt nye badeværelser, udvendig tagrenovering og ny stibelysning. Dette tilkøb har udløst en ekstra huslejestigning udover huslejestigningen for basisrenoveringen.

I VA 4 Syd og VA 4 Nord overvejer man også fælles tilkøb i hver af de to afdelinger. Hvis afdelingerne tilkøber yderlige arbejder, vil der også komme en ekstra huslejestigning, hvis opsparingen i afdelingen ikke dækker tilkøbet.

Ligeledes vil der kunne komme en huslejestigning for individuelle tilkøb fra tilvalgskataloget. LINK HER.

10. Renoveringen betyder, at beboerne midlertidigt skal flytte ud af boligen – får man hjælp til at flytte?
Beboere skal selv pakke ned og pakke ud igen i deres nye bolig. Selve flytningen står et flyttefirma for. I forhold til gældende lovgivning er det ikke tilladt at yde flyttehjælp til enkelte beboere.

Udgifter til flytning vil indgå som en del af byggesagens samlede udgifter, og skal derfor ikke betales af den enkelte beboer.

11. Hvis forsikring dækker, hvis der sker skader undervejs?
Hvis f.eks. en entreprenør laver skader på beboernes ejendele, er det typisk ham, der skal stå for udbedring af skaden og dækning af omkostningerne. Det vil sige, at det er entreprenørens forsikring, der dækker.

Alligevel kan der opstå tvivl om, hvornår skaden er pådraget, og hvem, der kan holdes ansvarlig.

Særlige værdigefulde ting, der pådrager skade under byggesagen, kan heller ikke i alle tilfælde forventes at blive dækket af skadevolder. Derfor er det BO-VESTs anbefaling, at alle husstande er dækket af en indboforsikring.

12. Hvor meget skal man betale i husleje i den midlertidige genhusningsperiode?
I den midlertidige genhusningsperiode skal man betale den samme husleje, som man gør i sin nuværende bolig, med mindre man genhuses i en mindre bolig med færre kvadratmeter. I så fald vil huslejen være tilsvarende mindre i genhusningsperioden.

13. Når man alligevel skal genhuses, er det så muligt at flytte permanent til en anden bolig inden for BO-VEST, hvis man ønsker det?
Som udgangspunkt nej. Genhusningen er en midlertidig genhusning, og man skal tilbage til sin egen bolig efter renoveringen.

Hvis særlige og specielle behov taler for det, er det muligt at indgå i dialog med BO-VEST. Der kan naturligvis altid søges om ny bolig efter de almindelige opnoteringsregler.

I visse tilfælde vil man kunne vælge at flytte direkte ind i en renoveret bolig i egen afdeling i stedet for at blive midlertidigt genhuset. På den måde skal man kun flytte én gang.

14. Hvad sker der med boligsikringen i genhusningsperioden?
Boligsikringen og boligydelse opretholdes uændret i den midlertidige genhusningsperiode.

15. Er der sikkerhed for, at man kommer tilbage til samme bolig?
Som udgangspunkt kan alle flytte tilbage til samme bolig. Hvis afdelings-/beboermødet, som led i den videre udvikling af helhedsplanen, beslutter, at enkelte boliger skal ombygges til for eksempel senior- eller ældreboliger kan der være behov for ved frivillig dialog, at skaffe boliger hertil.

16. Skal man istandsætte sin genhusningsbolig, inden man flytter?
Genhusningsboligen skal ikke istandsættes, når man fraflytter den for at flytte tilbage til sin egen bolig.

17. Hvor bliver man genhuset, og har man indflydelse på genhusnings-stedet?
Intet er sikkert på nuværende tidspunkt, men beboerne vil fortrinsvist blive genhuset i gård- og rækkehuse, så man under renoveringen bliver i sit lokalområde. Det er planen, at hver beboer har ret til 3 midlertidige genhusningstilbud.

Har man mulighed for det, kan man finde individuelle løsninger, som f.eks. genhusning i eget sommerhus eller lignende, og derved spare husleje i den midlertidige genhusningsperiode.

Det er pt. planen, at en genhusningsproces indledes med en spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække beboernes ønsker og behov. Spørgeskemaer er udsendt til beboerne i AB Syd i august 2014.

18. Vil der i forbindelse med en genhusning blive taget hensyn til beboere med særlige behov?
Ja, hvis særlige behov taler for det, vil disse blive taget i betragtning.

19. Hvornår og hvor lang tid i forvejen får beboerne at vide, hvornår de skal ud af boligen, og hvor de skal genhuses?
Der varsles skriftligt senest 3 måneder, før genhusningen påbegyndes. Herudover vil beboerne løbende blive informeret om byggesagens udvikling og tidsplan via nyhedsbreve og Masterplan Syds hjemmeside.

20. Hvordan er mulighederne for at flytte internt, når renoveringen er færdig?
Når renoveringen er færdig vil der være gode muligheder for interne flytninger, da de boliger, som har været anvendt til genhusning, vil skulle genudlejes. Man kan eventuelt få fortrinsret.

I visse tilfælde vil man kunne vælge at flytte direkte ind i en renoveret bolig i egen afdeling i stedet for at blive midlertidigt genhuset. På den måde skal man kun flytte én gang.

21. Vil TV, internet og telefon være generet af renoveringsarbejdet? 
Arbejdet vil blive planlagt, så signalforsyningen for så vidt muligt opretholdes under renoveringsarbejdet.

22. I nogle boliger er køkkener udskiftet efter reglerne om kollektiv råderet. Hvad sker der med den individuelle huslejestigning, hvis køkkenet skal fjernes i forbindelse med ny krybekælderkonstruktion? 
Det er administrationens umiddelbare vurdering, at den individuelle huslejestigning bortfalder, hvis køkkener fjernes som følge af renoveringsarbejdet.

23. Hvad med de opførte pergolaer i haverne?
Renoveringsarbejderne medfører, at eventuelle pergolaer i haven skal fjernes. Der vil blive ydet økonomisk kompensation for lovligt opførte og godkendte pergolaer, hvis de er under ti år gamle.

Nye pergolaer skal opfylde myndighedernes krav, samt eventuelle krav i afdelingen. Det forventes, at der vil kunne tilbydes en ny pergola som individuelt tilvalg.