Generelt om renoveringen

Her kan du læse om, hvad der skal ske ved renoveringen af gårdhusene i Albertslund Syd.

Projektet indeholder en basisombygning, som består af nyt isoleret terrændæk med nyt gulv, nyt facadeparti med nye vinduer mod haven, nye skillevægge. Nyt køkken eller eventuel genopsætning af det gamle køkken, hvis beboerne ønsker det. Ny varmeinstallation og en delvist ny vandinstallation. Eksisterende tag og badeværelse bevares stort set uændret. Projektet finansieres med delvis støtte fra Landsbyggefonden.

På beboermøderne i de tre afdelinger i juni 2014 blev det besluttet, at der ved licitationerne skal oplyses priser på udvidelser af projektet. Når man ved, hvad det koster, vil hver enkelt afdeling skulle tage stilling til, om arbejdet skal udføres.

Det drejer sig om nye badeværelser, mekanisk ventilation med varmegenvinding, renovering af eksisterende tage med nyt tagpap og nye nedløb og tagrender, samt nyt tag og gulvvarme (forudsætter nyt tag).

Hvis man i den enkelte afdeling beslutter, at man f.eks. vil tilkøbe et nyt badeværelse, vil det gælde for samtlige boliger i afdelingen.

Forud for renoveringsarbejderne vil installationer for brugsvand, fjernvarme, el, antenne og IT skulle omlægges. På nuværende tidspunkt er disse installationer ført i gårdhusenes krybekældre. Efter renoveringen vil de være nedgravet i terrænet, da krybekældrene støbes til.

Omlægning af fjernvarmeinstallationer betales af Albertslund Varmeværk. Mens omlægning af brugsvand og el-installationer indgår i byggesagen på linje med udgifter til øvrige renoveringsarbejder.

Forsyning med vand, el, varme, telefon, internet og antenne bliver ikke påvirket af renovering i andre afdelinger.

Arbejder i de fælles udearealer er ikke indeholdt udover steder, hvor fliser genlægges efter gravearbejder.

I beboernes private haver sker der en meget simpel retablering af fliser og græs.

Syv prøvehuse

Der er i 2013 til 2014 udført syv prøvehuse i Vibens Kvarter 8C og Lærkens Kvarter 15C, 16A, 16B, 18A, 18B samt 20C. Prøvehuset i Lærkens Kvarter 15C er udført efter de andre prøvehuse.

Du kan læse mere om prøvehusene under fanen Prøvehusene på Masterplan Syd´s hjemmeside. LINK HER.

Du kan også se fotos fra udførelsen af prøvehusene på Masterplan Syd´s hjemmeside under gårdhusene, fotos. LINK HER.

Spørgsmål og svar

Du kan læse svar på diverse spørgsmål under ”Spørgsmål og svar” på Masterplan Syds hjemmeside. LINK HER.

Visionsplanen

Som et led i projektkonkurrencen er totalrådgiveren kommet med et forslag til, hvordan hele Albertslund Syd kan udvikles, herunder renovering/forandring af de fælles udearealer, i daglig tale kaldet visionsplanen.

Der er ikke finansiering til visionsplanen på nuværende tidspunkt, men de bygningsmæssige elementer er blevet vist i prøvehusene.

Konkurrenceprogrammet kan ses på Masterplan Syds hjemmeside i mappen om gårdhusene.